Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Kootstertille behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

RSIN/fiscaalnr. 002717591

Adres
Protestantse Gemeente Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 7
9288CS Kootstertille
www.pgkootstertille.nl

Bestuur
De Protestantse Gemeente Kootstertille wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze raad bestaat uit een voorzitter, een scriba (secretaris), een aantal ouderling-kerkrentmeesters, het college van diakenen en een aantal ouderlingen. Hiervan heeft de diaconie op deze internetsite een eigen ANBI verklaring.
Het financiële beheer wordt uitgevoerd door het college van kerkrentmeesters.
Bezetting van de kerkenraad
Voorzitter: dhr. K. Blom
Scriba: vacant
Voorzitter kerkrentmeesters: vacant
Ouderling kerkrentmeester: dhr. S. Wijbenga
Ouderling: mevr. H. de Boer
Ouderling: dhr. A. de Haan
College van diakenen

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Protestantse Gemeente Kootstertille werkt op vrijwillige basis. Zij kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding op basis van werkelijke gemaakte kosten.
Personeel in dienst van de Protestantse Gemeente in Kootstertille wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregelingen die in de PKN toepasselijk zijn.


Doelstelling, visie, missie
Onze visie is dat iedereen gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Het doorgeven van het evangelie in woord en daad is de kerntaak van de gemeente. Trek de hele wereld door om aan ieder schepsel het evangelie te verkondigen (Mat 28: 19, 20; Marc 16: 15; Luc 24: 47,48).

Visie statement: Leven zoals Jezus heeft geleefd (Gemeenschap zijn in navolging van Jezus) Joh 20: 21b Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik jullie.

Missie: Het is onze taak om aan de mensen of de wereld te laten zien wat het inhoudt om het leven in te richten zoals God het heeft bedoeld en Jezus ons reeds heeft voorgeleefd. Het is de missie van de kerk om te stappen in de voetsporen van Jezus.

Onze missie is gebaseerd op Joh 20: 21 Jezus stuurt zijn leerlingen er op uit om het evangelie te verkondigen. Dit sluit aan bij de teksten in Marc 16: 15 en Mat 28:19. Jezus blijft vanuit de Hemel zijn volgelingen begeleiden en bijstaan. Wij hebben als kerk in Kootstertille, omdat wij ook volgelingen zijn van Hem ook dezelfde taak in de wereld en in onze eigen omgeving.

Beleidsplan

1. Inleiding
In een kerk komt het beleid voort uit het ideaal van ‘gemeente van de Heer’ te willen zijn. Het ideaal vormt de basis voor alle plannen die voor de gemeente gemaakt worden. Ons ideaal wordt geïnspireerd door wat Jezus ons heeft laten zien over hoe we als mensen in de wereld met elkaar op een goede manier kunnen samenleven. De Protestantse Gemeente van Kootstertille wil als kerk midden in de maatschappij staan. Een gemeenschap die zich wil inzetten voor onze naaste in de wereld.

We maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en het plaatselijk beleid in Kootstertille past binnen de uitgangspunten die verwoord zijn in de beleidsnota ‘Met hart en ziel’ van de landelijke kerk. (http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf)


2. Profiel
De basis van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door het Woord van God zoals deze aan ons is doorgegeven in de woorden van de Bijbel. Vanuit de trouw aan dit woord willen we ruimte geven aan iedereen die zich door dit woord voelt aangesproken en aan ieder de ruimte geven dit op zijn of haar eigen manier te beleven. Vanuit de verschillende beleving willen we van elkaar leren hoe wij met ons geloof een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de gemeenschap van dorp en kerk.


3. Over onze gemeente
In onze gemeente worden erediensten gehouden, pastorale zorg verleend, jeugdwerk en vorming-- en toerustingswerk georganiseerd. Tevens zetten we ons in voor de zorg aan onze naasten.


4. Wat willen we als gemeente?
Op grond van de geformuleerde identiteit van onze gemeente en de basis van ons handelen is ons beleid gericht op:
Omzien naar elkaar
We zijn als kerk in Kootstertille onlosmakelijk verbonden met de dorpsgemeenschap. We willen ons, daar waar mogelijk, inzetten om de dorpsgemeenschap te bevorderen. Daarom kan iedereen, ook als je geen lid bent van de kerk, deelnamen aan de activiteiten die door ons worden georganiseerd of een beroep doen op persoonlijke hulp van predikant of ouderenwerker. De gemeente biedt activiteiten aan waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast is er persoonlijke aandacht geboorte, ziekte en stervensbegeleiding waarvoor een deeltijd predikant en deeltijd ouderwerker beschikbaar zijn. We willen activiteiten ontwikkelen met als doel de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen te vergroten.

Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar

We bieden activiteiten gericht op geloofsonderricht (wat heb je aan het geloof in je jonge leven), clubactiviteiten en activiteiten voor ouders aan over opvoeding en samenleven. Deze activiteiten worden begeleid door jongerenwerkers.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

Er zijn gespreksgroepen o.a. over maatschappelijke thema’s, Bijbelstudies, onderlinge zorg voor elkaar. We willen dit omdat het onderlinge geloofsgesprek met aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving en dit wordt als zeer waardevol worden ervaren.

Eredienst:

De gemeente kent diverse vormen van eredienst die we willen afstemmen op de verschillende vormen van geloofsbeleving van de kerkleden. Het streven is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de eredienst waarbij we met elkaar nadenken over de vormen van erediensten die binnen onze gemeente gehouden kunnen worden met als doel de diensten voor jong en oud aantrekkelijk te maken.Financiele gegevens

Verslag kerkelijke activiteiten seizoen 2017‐2018

In het beleidsplan is een aantal richtpunten voor de kerkelijke activiteiten aangegeven. Deze zijn: Omzien naar elkaar, Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12 – 25 jaar,

Geloofsgesprek en geloofsopbouw, en Eredienst. Deze vier punten zijn geëvalueerd, waarvan onderstaand een verslag volgt.

Omzien naar elkaar
Het afgelopen kerkelijk seizoen hebben we de een aantal activiteiten zoals die zijn weergegeven in het beleidsplan ook kunnen realiseren. Zo is er pastorale zorg verleend rondom overlijden, ziekte en andere bijzondere momenten in het leven. Ook wordt er gewerkt aan kleinschalige vieringen waarbij stilte en gebed een plaats krijgen en die soms in de huiskamer gehouden kunnen worden.

Aan activiteiten waarin de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen wordt nog steeds gewerkt. In jeugdwerk en gespreksgroepen heeft dit voortdurende aandacht.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

De gespreksgroepen hebben een goed seizoen achter de rug. In de Bijbelstudiegroep is aandacht geweest voor de Psalmen in relatie tot de huidige tijd. In de gespreksgroep over maatschappelijke thema’s is gekeken naar de relatie tussen geloof en maatschappij. Hoe sta je als christen in de maatschappij, wat maak je mee (ook persoonlijk), en wat heb je dan aan je
geloof. in het komende seizoen vinden deze groepen hun vervolg, en zal er ook ruimte zijn voor het ontwikkelen van een gespreksgroepen rondom levenseinde.

Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12‐25 jaar

Op het gebied van het jongerenwerk is er in het afgelopen jaar veel veranderd. Er zijn twee professionele jongerenwerkers aan het werk gegaan. Eén van hen richtte zich op jongeren van tien tot achttien jaar, terwijl de ander zicht richtte op de oudere groepen. Daarbij is er een nieuwe methode aangeschaft, waarmee het jongerenwerk het afgelopen jaar meer structuur
heeft gekregen. Het was minder ad hoc dan voorgaande jaren en daardoor is de belasting op de vrijwilligers minder geworden. Dat de nieuwe aanpak aanslaat blijkt uit het feit dat onze jongeren nu erg enthousiast zijn over het jongerenwerk van de kerk en dat ze er graag naartoe gaan en er zelfs naar uit kijken.

Naast de nieuwe opzet van het jongerenwerk van de jongeren tot achttien jaar hebben we dit seizoen ook een 18+ groep opgezet. Vanaf het begin was het maar een klein groepje. Overigens zijn er in deze groep zeer waardevolle ontmoetingen geweest. Toch is gebleken dat de groep eigenlijk te klein was en het is niet gelukt om er meer mensen bij te betrekken. Doordat de groep zo klein is, is het telkens weer de vraag of het wel door kan gaan als iemand zich voor een avond afmeldt. De deelnemers aan deze groep zullen het komende seizoen worden uitgenodigd voor andere groepen.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

Een andere nieuwe groep die in de loop van het seizoen is ontstaan is de 25+ groep. Deze groep is met veel enthousiasme gestart. Het was een grote groep. Toch is gebleken dat ondanks het enthousiasme de belangstelling gaandeweg minder werd. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor dat komt, maar er lijken verschillende oorzaken te zijn. Zoals het weer op de dagen dat de samenkomsten waren en andere activiteiten die met de avonden samenvielen. Daarom zal deze groep het volgende jaar wel worden voortgezet. Een kritische noot bij deze groep is, dat het de bedoeling was om de groep van 25‐40 jaar te bereiken. Helaas is dit niet goed gelukt. De meeste deelnemers aan de groep zijn 40+. dit neemt niet weg dat de samenkomsten geslaagd zijn, maar er zullen in het nieuwe seizoen aanvullende stappen moeten worden gezet om de bedoelde doelgroep toch te bereiken.

Eredienst

In het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke wekelijkse erediensten gehouden, waarvan een flink aantal met een bijzondere invulling. Er zijn verschillende evangelisatiediensten geweest. Een school kerk gezinsdienst, met Marcel en Lydia, een dienst met Joost Wiersma en het koor van Lauwershiem. Er zijn twee zangdiensten georganiseerd en er zijn vier themadiensten georganiseerd. Met name in de themadiensten is veel geëxperimenteerd met verschillende vormen en ook met andere muziek dan we gewend zijn in onze kerk. Dat gaf in eerste instantie best een vervreemdend effect, maar in de loop van de vier diensten is er een ontwikkeling geweest.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 30-09-2020 om
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 30-09-2020 om 10.00
meer details

Israelzondag in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 04-10-2020 om 11.00
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 05-10-2020 om 19.45
meer details

Open Benedictus
datum en tijdstip 06-10-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-10-2020 om 11.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.