Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Kootstertille behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

RSIN/fiscaalnr. 002717591

Adres
Protestantse Gemeente Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 7
9288CS Kootstertille
www.pgkootstertille.nl

Bestuur
De Protestantse Gemeente Kootstertille wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze raad bestaat uit een voorzitter, een scriba (secretaris), een aantal ouderling-kerkrentmeesters, het college van diakenen en een aantal ouderlingen. Hiervan heeft de diaconie op deze internetsite een eigen ANBI verklaring.
Het financiële beheer wordt uitgevoerd door het college van kerkrentmeesters.
Bezetting van de kerkenraad
Voorzitter: dhr. K. Blom
Scriba: vacant
Voorzitter kerkrentmeesters: vacant
Ouderling kerkrentmeester: dhr. S. Wijbenga
Ouderling: mevr. H. de Boer
Ouderling: dhr. A. de Haan
College van diakenen

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Protestantse Gemeente Kootstertille werkt op vrijwillige basis. Zij kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding op basis van werkelijke gemaakte kosten.
Personeel in dienst van de Protestantse Gemeente in Kootstertille wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregelingen die in de PKN toepasselijk zijn.


Doelstelling, visie, missie
Onze visie is dat iedereen gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Het doorgeven van het evangelie in woord en daad is de kerntaak van de gemeente. Trek de hele wereld door om aan ieder schepsel het evangelie te verkondigen (Mat 28: 19, 20; Marc 16: 15; Luc 24: 47,48).

Visie statement: Leven zoals Jezus heeft geleefd (Gemeenschap zijn in navolging van Jezus) Joh 20: 21b Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik jullie.

Missie: Het is onze taak om aan de mensen of de wereld te laten zien wat het inhoudt om het leven in te richten zoals God het heeft bedoeld en Jezus ons reeds heeft voorgeleefd. Het is de missie van de kerk om te stappen in de voetsporen van Jezus.

Onze missie is gebaseerd op Joh 20: 21 Jezus stuurt zijn leerlingen er op uit om het evangelie te verkondigen. Dit sluit aan bij de teksten in Marc 16: 15 en Mat 28:19. Jezus blijft vanuit de Hemel zijn volgelingen begeleiden en bijstaan. Wij hebben als kerk in Kootstertille, omdat wij ook volgelingen zijn van Hem ook dezelfde taak in de wereld en in onze eigen omgeving.

Beleidsplan

1. Inleiding
In een kerk komt het beleid voort uit het ideaal van ‘gemeente van de Heer’ te willen zijn. Het ideaal vormt de basis voor alle plannen die voor de gemeente gemaakt worden. Ons ideaal wordt geïnspireerd door wat Jezus ons heeft laten zien over hoe we als mensen in de wereld met elkaar op een goede manier kunnen samenleven. De Protestantse Gemeente van Kootstertille wil als kerk midden in de maatschappij staan. Een gemeenschap die zich wil inzetten voor onze naaste in de wereld.

We maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en het plaatselijk beleid in Kootstertille past binnen de uitgangspunten die verwoord zijn in de beleidsnota ‘Met hart en ziel’ van de landelijke kerk.


2. Profiel
De basis van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door het Woord van God zoals deze aan ons is doorgegeven in de woorden van de Bijbel. Vanuit de trouw aan dit woord willen we ruimte geven aan iedereen die zich door dit woord voelt aangesproken en aan ieder de ruimte geven dit op zijn of haar eigen manier te beleven. Vanuit de verschillende beleving willen we van elkaar leren hoe wij met ons geloof een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de gemeenschap van dorp en kerk.


3. Over onze gemeente
In onze gemeente worden erediensten gehouden, pastorale zorg verleend, jeugdwerk en vorming-- en toerustingswerk georganiseerd. Tevens zetten we ons in voor de zorg aan onze naasten.


4. Wat willen we als gemeente?
Op grond van de geformuleerde identiteit van onze gemeente en de basis van ons handelen is ons beleid gericht op:
Omzien naar elkaar
We zijn als kerk in Kootstertille onlosmakelijk verbonden met de dorpsgemeenschap. We willen ons, daar waar mogelijk, inzetten om de dorpsgemeenschap te bevorderen. Daarom kan iedereen, ook als je geen lid bent van de kerk, deelnamen aan de activiteiten die door ons worden georganiseerd of een beroep doen op persoonlijke hulp van predikant of ouderenwerker. De gemeente biedt activiteiten aan waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast is er persoonlijke aandacht geboorte, ziekte en stervensbegeleiding waarvoor een deeltijd predikant en deeltijd ouderwerker beschikbaar zijn. We willen activiteiten ontwikkelen met als doel de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen te vergroten.

Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar

We bieden activiteiten gericht op geloofsonderricht (wat heb je aan het geloof in je jonge leven), clubactiviteiten en activiteiten voor ouders aan over opvoeding en samenleven. Deze activiteiten worden begeleid door jongerenwerkers.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

Er zijn gespreksgroepen o.a. over maatschappelijke thema’s, Bijbelstudies, onderlinge zorg voor elkaar. We willen dit omdat het onderlinge geloofsgesprek met aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving en dit wordt als zeer waardevol worden ervaren.

Eredienst:

De gemeente kent diverse vormen van eredienst die we willen afstemmen op de verschillende vormen van geloofsbeleving van de kerkleden. Het streven is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de eredienst waarbij we met elkaar nadenken over de vormen van erediensten die binnen onze gemeente gehouden kunnen worden met als doel de diensten voor jong en oud aantrekkelijk te maken.Financiele gegevens


ANBI rapport


Verslag kerkelijke activiteiten

In het beleidsplan is een aantal richtpunten voor de kerkelijke activiteiten aangegeven. Deze zijn: Omzien
naar elkaar, Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12 – 25 jaar, Geloofsgesprek en geloofsopbouw,
en Eredienst. Deze vier punten zijn geëvalueerd, waarvan onderstaand een verslag volgt.

Omzien naar elkaar
Het afgelopen kerkelijk seizoen hebben we de een aantal activiteiten zoals die zijn weergegeven in het
beleidsplan ook kunnen realiseren. Zo is er pastorale zorg verleend rondom overlijden, ziekte en andere
bijzondere momenten in het leven. Ook wordt er gewerkt aan kleinschalige vieringen waarbij stilte en
gebed een plaats krijgen en die soms in de huiskamer gehouden kunnen worden.
Aan activiteiten waarin de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen wordt nog steeds gewerkt. In
jeugdwerk en gespreksgroepen heeft dit voortdurende aandacht.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

De gespreksgroepen hebben een goed seizoen achter de rug. In de Bijbelstudiegroep is aandacht geweest
voor de Psalmen in relatie tot de huidige tijd. In de gespreksgroep over maatschappelijke thema’s is
gekeken naar de relatie tussen geloof en maatschappij. Hoe sta je als christen in de maatschappij, wat
maak je mee (ook persoonlijk), en wat heb je dan aan je
geloof. in het komende seizoen vinden deze groepen hun vervolg, en zal er ook ruimte zijn voor het
ontwikkelen van een gespreksgroepen rondom levenseinde.
Daarnaast is er de gespreksgroep op zondagavond. Deze groep, die ongeveer eens in de drie weken
samenkomt, heeft zich ontwikkeld tot een interkerkelijke groep met gelovigen uit het dorp die normaal
gesproken naar verschillende kerken in de omgeving gaan. Men ervaart de verbinding als gelovigen als
zeer waardevol.
Tot slot is er naar aanleiding van de corona epidemie een groep ontstaan die zich met name met de
eindtijd bezig houdt.

Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12‐25 jaar

In het jeugdwerk draaien onder leiding van onze jongerenwerker de gewone jeugdclubs.
Daarnaast is er onder leiding van de jongerenwerker een groep jongeren die wel eens onder de luifel van
de kerk rondhangen. De meeste van deze jongeren zijn niet kerkelijk betrokken. Ze nemen met wisselend
enthousiasme deel aan de gesprekken met de jongerenwerker die ongeveer eens in de veertien dagen
plaats vinden.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw

Een andere nieuwe groep die in de loop van het seizoen is ontstaan is de 25+ groep. Deze groep is met veel enthousiasme gestart. Het was een grote groep. Toch is gebleken dat ondanks het enthousiasme de belangstelling gaandeweg minder werd. Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor dat komt, maar er lijken verschillende oorzaken te zijn. Zoals het weer op de dagen dat de samenkomsten waren en andere activiteiten die met de avonden samenvielen. Daarom zal deze groep het volgende jaar wel worden voortgezet. Een kritische noot bij deze groep is, dat het de bedoeling was om de groep van 25‐40 jaar te bereiken. Helaas is dit niet goed gelukt. De meeste deelnemers aan de groep zijn 40+. dit neemt niet weg dat de samenkomsten geslaagd zijn, maar er zullen in het nieuwe seizoen aanvullende stappen moeten worden gezet om de bedoelde doelgroep toch te bereiken.

Eredienst

In het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke wekelijkse erediensten gehouden, waarvan een flink aantal met
een bijzondere invulling. Er is een aantal themadiensten geweest, die zijn gericht op jonge gezinnen.
Verder zijn de kerkdiensten in het voorjaar en de zomer een tijd online geweest in samenwerking mer de
gereformeerde en hervormde gemeenten uit Twijzel
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 11.00 uur
meer details

'Kerkenpad op de fiets' Ring Buwekleaster, tweede editie
datum en tijdstip 23-06-2024 om 14.00 uur
meer details

Tentdienst op het feestterrein
datum en tijdstip 30-06-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.