Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Beleidsplan Beleidsplan

Bestuur
De Protestantse Gemeente Kootstertille wordt bestuurd door een kerkenraad. Deze raad bestaat uit een voorzitter, een scriba (secretaris), een aantal ouderling-kerkrentmeesters, het college van diakenen en
een aantal ouderlingen.
Hiervan heeft de diaconie op deze internetsite een eigen ANBI verklaring.
Het financiële beheer wordt uitgevoerd door het college van kerkrentmeesters.
Bezetting van de kerkenraad
Voorzitter: dhr. K. Blom (tevens uitvoerend kerkrentmeester)
Scriba: vacant
Voorzitter kerkrentmeesters: vacant
Ouderling kerkrentmeester: dhr. S. Wijbenga
Ouderling: mevr. H. de Boer
Ouderling: dhr. A. de Haan
College van diakenen

Beloningsbeleid
Het bestuur van de Protestantse Gemeente Kootstertille werkt op vrijwillige basis. Zij kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding op basis van werkelijke gemaakte kosten.
Personeel in dienst van de Protestantse Gemeente in Kootstertille wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregelingen die in de PKN van toepassing zijn.

Doelstelling, visie, missie
Onze visie is dat iedereen gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Het doorgeven van het evangelie in woord en daad is een kerntaak van de gemeente zoals die in de Bijbel is verwoord in Mattheüs 28:19-20.
Naast deze kerntaak leven we vanuit de belofte dat op onze weg door het leven [individueel en als geloofsgemeenschap] ons door Jezus is beloofd dat Hij bij ons is tot aan de voltooiing van de wereld.
Visie statement: we willen graag leven als een gemeenschap in navolging van Jezus. Wij hebben geen volmaakt geloof een vormen nog geen volmaakte gemeenschap, maar wel een gemeenschap van mensen die als leerlingen van Jezus hun weg zoeken in de hedendaagse maatschappij en in onze dorpsgemeenschap.
Missie: Het is onze taak om aan de mensen te laten zien wat het inhoudt om het leven in te richten zoals God het heeft bedoeld. Wij zijn – in navolging van de apostelen – leerlingen van Jezus die de opdracht hebben gekregen om het evangelie te verkondigen. In navolging van hen zijn wij ook leerlingen die proberen deze taak in de wereld en in onze eigen omgeving vorm te geven.

Beleidsplan
1. Inleiding
In een kerk komt het beleid voort uit het ideaal van ‘gemeente van de Heer’ te willen zijn. Het ideaal vormt de basis voor alle plannen die voor de gemeente gemaakt worden (zie: Doelstelling, visie, missie).
Ons ideaal wordt geïnspireerd door wat Jezus ons heeft laten zien over hoe we als mensen in de wereld met elkaar op een goede manier kunnen samenleven. De Protestantse Gemeente van Kootstertille wil als kerk midden in de maatschappij staan. Een gemeenschap die zich wil inzetten voor onze naaste in de wereld.
We maken onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en het plaatselijk beleid in Kootstertille past binnen de uitgangspunten die verwoord zijn in de beleidsnota ‘Met hart en ziel’ van de landelijke kerk.
Als Protestantse Gemeente van Kootstertille vormen we een samenwerkingsverband met de Protestantse Gemeenten van Augustinusga, Drogeham, Harkema en Twijzel ‘De Oerdracht’. Dit bestaat uit het gezamenlijk beroepen van predikanten (en andere medewerkers) voor het werk in de dorpen.
Daarnaast zoeken we ook samenwerking met deze dorpen zodat we gezamenlijk op kunnen trekken zodat er in alle dorpen een plek is om samen te komen voor kerkdiensten en andere activiteiten.
Nu we zien dat de gemeenten kleiner worden hebben we elkaar steeds meer nodig en we willen samen zoeken dan ook naar een toekomstvisie waarin samenwerking zou kunnen groeien o.a. op het gebied van Organisten/muzikanten; bijzondere diensten, gezamenlijke administratie, toerusting van ambtsdragers en andere vrijwilligers.
2. Profiel
De basis van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door het Woord van God zoals deze aan ons is doorgegeven in de woorden van de Bijbel. Vanuit de trouw aan dit woord willen we ruimte geven aan iedereen die zich door dit woord voelt aangesproken en aan ieder de ruimte geven dit op zijn of haar eigen manier te beleven. Vanuit de verschillende beleving willen we van elkaar leren hoe wij met ons geloof een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de gemeenschap van dorp en kerk.
3. Over onze gemeente
In onze gemeente worden erediensten gehouden, pastorale zorg verleend, jeugdwerk en vorming-- en toerustingswerk georganiseerd. Tevens zetten we ons in voor de zorg aan onze naasten.
4. Wat willen we als gemeente?
Op grond van de geformuleerde identiteit van onze gemeente en de basis van ons handelen is ons beleid gericht op: Omzien naar elkaar
We zijn als kerk in Kootstertille onlosmakelijk verbonden met de dorpsgemeenschap. We willen ons, daar waar mogelijk, inzetten om de dorpsgemeenschap te bevorderen. Daarom kan iedereen, ook als je geen lid bent van de kerk, deelnamen aan de activiteiten die door ons worden georganiseerd of een beroep doen op persoonlijke hulp van predikant of ouderenwerker. De gemeente biedt activiteiten aan waarbij mensen met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast is er persoonlijke aandacht geboorte, ziekte en
stervensbegeleiding waarvoor een deeltijd predikant beschikbaar is.
Er is een freelance jongerenwerker aan de gemeente verbonden en er wordt – in samenwerking met de andere dorpen – gezocht naar een invulling m.b.t. ouderenpastoraat.
We willen activiteiten ontwikkelen met als doel de betrokkenheid tussen jongeren en ouderen te vergroten.

Jeugdwerk voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar
We bieden activiteiten gericht op geloofsonderricht (wat heb je aan het geloof in je jonge leven), clubactiviteiten en activiteiten voor ouders aan over opvoeding en samenleven. Deze activiteiten worden begeleid door jongerenwerkers.

Geloofsgesprek en geloofsopbouw
Er zijn gespreksgroepen o.a. over maatschappelijke thema’s, Bijbelstudies, onderlinge zorg voor elkaar.
We willen dit omdat het onderlinge geloofsgesprek met aandacht voor de persoonlijke geloofsbeleving en dit wordt als zeer waardevol worden ervaren. Deze activiteiten worden begeleid door de predikant.

Eredienst:
De gemeente kent diverse vormen van eredienst die we willen afstemmen op de verschillende vormen van geloofsbeleving van de kerkleden. Het streven is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de eredienst waarbij we met elkaar nadenken over de vormen van erediensten die binnen onze gemeente gehouden kunnen worden met als doel de diensten voor jong en oud aantrekkelijk te maken.
Daarnaast is het ons ideaal om zowel voor de jongeren als voor de ouderen aansprekende diensten te organiseren.


versie 27 juni 2023
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 18-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 25-08-2024 om 11.00 uur
Erwin Kooistra wordt in deze dienst verbonden aan onze gemeente.
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 28-08-2024 om
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 01-09-2024 om 11.00 uur
Koffiedrinken voor de dienst
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 02-09-2024 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 02-09-2024 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 08-09-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.