Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente van Kootstertille.
Postadres: Tillebuorren 42, 9288 AP Kootstertille.
Telefoon: 
RISN- of fiscaal nummer: 824138053

Versie 3,  2021 – 2025

Beleidsplan diaconie Protestantse Gemeente Kootstertille

 

1.   Visie op het diaconaat

Het diaconaat is het sociaal eerbetoon van de kerk. Het wil handen en voeten geven aan het evangelie, in barmhartigheid en gerechtigheid. Het gaat bij diaconaat om de waardigheid van de mens als beelddrager van God. Noodgedwongen leven tallozen beneden die waardigheid. Het gaat daarbij om mensen die lijden door honger, gebrek, een handicap, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.
Allen mogen delen in de liefde van Christus. Biddend en werkend komen de diakenen op voor de rechten van armen en verdrukten, voor allen die geen helper hebben. Het diaconale werk is er ook op gericht dat de rijke en de arme elkaar ontmoeten, als de schepselen van de Heer. Diakenen herinneren ons aan de verbondenheid van mensen aan elkaar en aan de band met de hele schepping. In de rondgang met brood en wijn, bij de verkondiging van dood en opstanding van de Heer komt deze verbondenheid tot uitdrukking.

Door de maatschappelijke veranderingen in onze tijd zijn de problemen waar de diakenen voor komen te staan anders van aard geworden. De diaconale taak verschuift steeds meer in de richting van sociaal pastoraal werk en het toezien op gerechtigheid. De betrokkenheid van de gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers een zaak van de gehele gemeente.


De diaconie ziet het als haar opdracht de gemeente te stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.

2.   Samenstelling van het College van diakenen
Het College van diakenen bestaat uit vijf personen,
Diakenen worden gekozen voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om eenmaal herkozen te worden.
Er wordt ca. zes keer per jaar vergaderd.
 
De volgende functies zijn te onderscheiden:
 • voorzitter
 • penningmeester
 • secretaris
 • leden

Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerkenraad.
3.    Activiteiten betreffende de vieringen
 • Ambtelijke aanwezigheid en collecteren bij erediensten.
 • Activiteiten rond het Avondmaal: bediening en verzorgen van de tafel.
 • Op verzoek wordt de kerkdienst opgenomen. Soms nog op een cd., meestal via streaming en Kerkdienstgemist.nl.
 • Rondom de Kerstnachtdienst worden nevenactiviteiten georganiseerd.
 • Rondom Pasen wordt de paascyclus in overleg met de predikant uitgevoerd. Eventueel houdt de diaconie een Paasgroetenactie, De aanschaf van een nieuwe paaskaars wordt geregeld.
 • Elke zondag gaat er een bloemengroet naar één of meerdere gemeenteleden (i. v. m. ziekte, jubileum, enz.) De diaconie betaalt de bloemen en de gemeenteleden verzorgen  de bloemengroet.  
 • 2x per jaar geeft de diaconie extra aandacht aan het Werelddiaconaat, volgens het rooster van Kerkinactie.
Activiteiten betreffende de gemeente
Diaconaat moet een zaak zijn waar de hele gemeente bij betrokken is. Waar mogelijk probeert de diaconie deze gedachte te benadrukken, in woord en daad. Door middel van voorlichting en informatie in het kerkblad, op prikborden en op gemeenteavonden.


4.   Activiteiten van de diaconie
4.1: de diakenen maken deel uit van de wijkteams binnen de gemeente. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijk daar waar het diaconale taken betreft. Kerstgroet in de week voor kerst.
4.2: de diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van afkondigingen in de Nieuwsbrief en publicaties in het kerkblad en website.
4.3: de diaconie is lid van de landelijke Federatie van Diaconieën.
4.4: de diaconie kan gemeenteleden doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties, zoals het Tilster Vangnet.
4.5: de diakenen worden in de gelegenheid gesteld om (bij het aanvaarden van hun ambt of op ieder ander gewenst tijdstip) cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het gebied van diaconale zaken te vergroten. Het streven is dat enkele diakenen de landelijke diaconale dag  bezoeken.
4.6: de diaconie coördineert de volgende vrijwillige hulpdiensten:
 de bloemendienst / bloemencommissie: deze dienst bestaat uit een groep gemeenteleden die zorg draagt voor het wegbrengen van de bloemen die namens de kerk gaan naar zieke gemeenteleden en gemeenteleden die een jubileum vieren of anderszins in aanmerking komen voor een groet van de gemeente.

5.   Inkomsten
5.1: inkomsten uit collectes
Elke eredienst wordt er een collecte gehouden met een diaconaal karakter.  Volgens een, in overleg met de kerkrentmeesters, opgesteld collecterooster worden er ook regelmatig collectes gehouden die een speciaal doel kennen. Het collecteerrooster van PKN/Kerk in Actie wordt hierbij zoveel mogelijk gevolgd. Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt de collecte voor een speciaal actueel doel gehouden.
5.2: diaconale gelden
De diaconie stelt zicht ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal verantwoorde wijze te beheren. Dat houdt in dat er met deze gelden niet gespeculeerd zal worden, maar dat ze belegd zullen worden in zekerheid biedende fondsen en rekeningen zo mogelijk met een diaconaal doel. De jaarlijkse begroting gaat uit van een uiteindelijk nihil resultaat.
Winst en renteopbrengsten worden aangewend voor diaconale doeleinden.
5.3: landerijen en beleggingen diaconie
De landerijen kennen een relatief lage opbrengst aan pachtgelden ten opzicht van het vermogen dat zij vertegenwoordigen. Gelet op de landelijke norm liggen de pachtgelden op een reëel niveau, dat is vastgesteld door de S.K.G.. Het beleid is om deze landerijen toch te behouden omdat zij een waardevaste belegging vormen.
Bij het eventueel vrijkomen van pachtrechten van deze landerijen zullen deze naar gelang de mogelijkheden en de situatie worden verkocht of opnieuw ter verpachting worden aangeboden.

6.    Financiële ondersteuning       
Het diaconale geld is te allen tijde bestemd voor diaconale doelen.
Het beleid van de diaconie is erop gericht het aantal doelen waaraan bijgedragen wordt, beperkt te houden. Hierdoor is een grotere binding met deze doelen mogelijk en treedt er geen versnippering op. Daarnaast wil de diaconie constant zijn in haar bijdragen zodat de ondersteunde  instellingen en organisaties voortgaande hulp geboden kan worden.  Leidraad hierbij is het bijdrageadvies van de provincie Fryslân en KerkinActie.
Tevens wordt hulp gefinancierd aan een adoptiekind.
Soms krijgen de diaconieën hulpvragen uit de gemeente. In principe vinden de diakenen dat eerst hulp gevraagd moet worden bij de burgerlijke gemeente. De diaconie bestudeert wel elke aanvraag en probeert advies te geven. In bijzondere gevallen kan, bij voorkeur materiële, of financiële hulp verleend worden.


7.   Toekomst
De eerstkomende jaren is het beleid van de diaconie toegespitst op de volgende onderwerpen:
 • Aandacht houden aan het goed functioneren van de wijkteams in de gemeente
 • voortdurende hulp voor slachtoffers van rampen en geweld
 • ondersteuning van projecten
 • meer aandacht voor ouderenbeleid, soms op verzoek ook aan jongerenwerk.
 • werken aan gerechtigheid dichtbij en veraf door hulp aan verslaafden, gedetineerden, asielzoekers, mensen met een minimum inkomen en werklozen
 • werken aan behoud van de schepping door milieuthema’s centraal te stellen
 • waar mogelijk meewerken aan het goed laten functioneren van de multiculturele samenleving
 


Memo:  (eventueel voor de toekomst)
de diaconie is vertegenwoordigd in een aantal kerkelijke en maatschappelijke organen
de chauffeursdienst: deze dienst telt een aantal vrijwilligers die zich, met hun auto, beschikbaar stellen voor het vervoer van mensen die problemen hebben met het bereiken van en voor het vervoer van ouderen die slecht ter been zijn, naar en van de kerk.

Financiele gegevens:

ANBI rapport
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Themadienst in MFA het Tillehûs
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11.00 uur
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 26-04-2024 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-04-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 05-05-2024 om 11.00 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 07-05-2024 om 14.00 uur
meer details

Hemelvaartsdag in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 09-05-2024 om
meer details

Themadienst in MFA het Tillehûs
datum en tijdstip 12-05-2024 om 11.00 uur
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 17-05-2024 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 19-05-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.